תקנון חזרה לדף הראשי

תקנון השימוש באתר התקנון המוצג להלן יכול להשתנות מעת לעת ללא כל הודעה מוקדמת.

אתר קבוצת פנאי4אול, ויתר אתרי קבוצת פנאי4אול או אתרים המקושרים אל האתר או האתרים או מפנים קישור אליו ("האתרים") מנוהלים על ידי קבוצת פנאי4אול, ומהווים את אתרי הבית של הקבוצה. יש לקרוא עמוד זה בעיון רב, שכן כל שימוש כלשהו באתרים, לרבות קריאת מאמרים, צפייה בכול מידע, קריאת הודעות, כתיבת הודעות, ניהול ו/או כל שימוש עתידי אחר, מהווה הסכמה מלאה ובלתי מסויגת לכללי השימוש המפורטים להלן, על כל האמור בהם: כי האתרים מוגנים בהגנות קניין רוחני ביניהם Patent Pending כול העושה שימוש באתרים אלו או בחלק מהם מסתכן בתביעה שעניינה הפרת זכויות הקניין הרוחני של בעלי הזכות, כל האמור באתרים אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי. המשרד עושה את מירב המאמצים להביא לעיון הגולשים באתרים תכנים, מידע, גרפיקה, עדכונים, ואף מאמרים, אך כאמור, אין לראות בחומר זה ייעוץ או ייצוג משפטי או ייעוץ או ייצוג מכל סוג שהוא. יובהר כי האמור בסעיף זה מתייחס גם לתשובות הניתנות על ידי צוות המשרד בפורומים שבאתרים. כאמור, אין להסתמך על נכונות תשובות אלה, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ משפטי או מקצועי הולם. הקבוצה לא או מי מעובדיה או מנהליה לא ישא באחריות לפגיעה או לנזק כלשהו שייגרמו כתוצאה מהשימוש בתכנים באתרים, לרבות מתכנים אשר הובאו על ידי צדדים שלישיים.

למען הסר ספק, הקבוצה משחררת את עצמה מכל אחריות לנזק או פגיעה כלשהם שיגרמו למאן דהוא כתוצאה מפניה לקבוצה הבאמצעות האתרים או בכל דרך אחרת. הקבוצה אינה מתחייבת לעשות מאמצים כלשהם, ואינו מתחייב בשום אופן כי האתרים יהיו זמינים באופן רציף, או זמינים כלל. המשרד אינו מתחייב כי האתרים יעבדו כסדרם, יהיו חסינים בפני פריצות, קלקולים או תקלות כלשהן. בשימוש באתרים (לרבות קריאה וכתיבת תכנים, קריאה וכתיבת הודעות, פניה לצוות האתרים, וכל שימוש אחר), מתחייב המשתמש שלא להפר הוראות כל דין, לרבות, אך לא רק, שלא להוציא לשון הרע, שלא לפגוע בפרטיות, ושלא לפגוע בזכויות קניין מוגנות.

זכויות היוצרים במידע המצוי באתרים שייכות במלואן ל קבוצת פנאי4אול. כל מידע ו/או תוכן דברים ו/או מצגות גראפיות ו/או כל דבר אחר שמימנו מורכב האתר ו/או שמוצג באתר לא מהווה עצה משפטית ו/או מידע שעליו יש לבסס פעולה ו/או עשייה ו/או הסתמכות כלשהם ו/או אי עשייה על שום נושא שהוא ללא יוצא מן הכלל. בעלי האתר ועורכיו מסירים מעצמם כל אחריות על פעולות שינקטו או שלא ינקטו על בסיס תוכן האתר, או על בסיס התקשרות אחרת עמו כגון אינטרנט, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, טלפון, דואר או פגישה בין אם בע"פ ובין אם בכתב. תוכן האתר מוצג למטרת מידע בלבד ואין מידע זה וודאי כלל. לקוחות האתר ו/או המבקרים באתר ו/או כל אדם אחר, לא יפעלו או ימנעו מפעולה, על בסיס דברים או מצגות שעולים באתר ו/או עקב תוכן האתר או חלק מתוכנו ומצגותיו, לפני שפעלו לשם בחינת פעולתם או אי פעולתם על בסיס יעוץ מקצועי במפגש ו/או ייעוץ משפטי ו/או מקצועי מתאים לפי שיקול דעתם הבלעדי. בכל מקרה, אין להסתמך בשום צורה או דרך על חלק ממרכיבי האתר ו/או מכלול האמור בו לשם קביעת דרכי פעולה ו/או הימנעות מדרכי פעולה.

הצפייה באתר, בחלקו או במלואו, ו/או כל התקשרות אחרת המתאפשרת דרכו לא תיחשב כחלק משירות מקצועי מחייב. בעלי האתר ועורכיו מסירים מעצמם כל אחריות על תוכן של צד שלישי, שניתן להגיע אליו כתוצאה מצפייה באתר. בעלי האתר ועורכיו מסירים מעצמם כל אחריות ואינם מתחייבים לכול שירות מכול סוג שהוא או שהמידע באתר מתאים לצרכי המבקש/ת ו/או יתאם את דרישות הגולשים ו/או יהיה בזמן מוגדר ו/או שיהיה חסר תקלות, שגיאות ו/או שלא יופרע ו/או שיהיה חסין ומאובטח ו/או שהתוצאות תהינה מדויקות או שניתן לסמוך עליהן ו/או שאיכות המידע יתאם לציפיותיו של כול גולש או מבקר או פונה לאתר או להנהלתו. כל מידע המועבר לבעלי האתר ע"י גולשים ו/או ע"י פונה אחר, בין אם בע"פ ובין אם בכתב דרך אינטרנט, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, טלפון, דואר או פגישה צריך להיות בלתי מסווג או מגובה בחוזה סודיות שיחתם לפני העברת המידע. העברת מידע ללא חוזה סודיות כמוזכר לעיל משחררת את בעלי ומנהלי האתרים מכל תביעה או הפסדים הנובעים מהעברת המידע.

האתר מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות כל הזכויות שמורות © קבוצת פנאי4אול אסור לשכפל, להעתיק, למכור, או לנצל עבור שימוש מסחרי כלשהו, שום חלק של האתר, של תוכן האתר או של השימוש באתר.

כל הזכויות שמורות © קבוצת פנאי4אול האתר מוגן בהגנות Patent Pending